Напрацювання

Доброго дня!

Дякуємо, тим, хто організував сайт з надзвичайно актуальною проблемою сьогодення, темою майбутнього, темою  цілісного, гармонійного розвитку людини!

З великим бажанням об’єднати прогресивних педагогів і  батьків у вихованні щасливої людини, приєднуємося до команди «Разом до гармонії».

 

Ділимося досвідом та позитивним результатом нашого дитячого садка щодо принципу інтеграції, застосування інтегрованого навчання і виховання з різними учасниками освітнього процесу в дошкільній освіті (завідувачі, методисти, педагоги, помічники вихователів, батьки, діти).

Результат:

1.Розкриття унікальності і важливості кожного.

2.Особистісне та професійне зростання  (вміння домовитися, висловлюватися, аналізувати, конструктивно проводити обговорення, виступати у ролі ведучих та ін.)

3.Об’єднання колективу + успіх у роботі (живий інтерес до спільної справи, проекту, заходу).

4.Позитивний результат в роботі з дітьми.

5.Інтегрована взаємодія дитячого садка і сім’ї (активне, усвідомлене, зацікавлене включення батьків в освітній процес, ефективне вирішення проблемних питань, спільне планування подальшої діяльності освітньої установи).

Гаслом нашого колективу є вислів Г.Форда

Зібратися разом – це початок.

Залишитися разом – це процес.

Працювати разом – це успіх!

Освітній процес базується на принципі інтеграції відповідно Базового компоненту дошкільної освіти, освітньої програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури», «Мовлення дитини», «Діяльність дитини».

1.Інтегрований процес.

Форма організації освітнього процесу, ключовоюхарактеристикою якої є об’єднання та взаємопроникнення знань різних галузей та різних видів діяльності, що дає можливість забезпечити системність розвитку, навчання, виховання дітей:

 • Планування освітньої роботи з дітьми (інтеграція освітніх ліній кожного дня з однією домінуючою, тематичні тижні, тематичні дні — практичний психолог, вихователі, музичні керівники, інструктор з фізкультури).
 • Систематизація педагогічних посібників, методичного, дидактичного матеріалу за освітніми лінями.

2.Інтегроване освітнє середовище.

Система впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні.

 • Створення предметно-розвивального середовища за змістом освітніх ліній – осередки для дітей у групі.
 • Створення предметно-розвивального середовища за темою дня.

3.Інтегроване заняття

Спеціально організована взаємодія педагогів і вихованців, спрямована на розв’язання  освітніх завдань на основі інтеграції змісту освіти та видів діяльності дітей.

 • Застосування диференційованого підходу (міні-заняття, робота у підгрупах інтерактивні форми і методи, застосування методу інтервізії, як методу колективного навчання, обговорення у колах, ігри на об’єднання, рефлексія).

4.Взаємодія з батьківською громадськістю.

Це процес взаємодії педагогів із батьківською громадськістю, що супроводжується встановленням, поглибленням і налагодженням, зміцненням істотних зв’язків між сім’єю і дошкільним закладом на основі інтегральної технології в результаті якої формується зінтегрований об’єкт, цілісна система поглядів, переконань щодо виховання дітей з якісно новими властивостями, у структурі якого зберіга­ється індивідуальність кожного учасника інтегрованого процесу.

 • Використання методу інтервізії, як методу колективного навчання, інтерактивних форм і методів, обговорення у колах, ігор на об’єднання, рефлексія.

Пропонуємо до Вашої уваги витяги із статті «Інтеграційні процеси  в системі дошкільної освіти»  доктора педагогічних наук Н.Гавриш; сценарії до різних заходів (семінари-практикуми, батьківські збори), відео ролики.

Сценарії розроблені відповідно принципу інтеграції за єдиною темою, поступовим входження у тему для вирішення  питань у колах, за єдиною структурою.

Пропонуємо поринути у світ гармонії, проникнути, відчути на собі тепло, легкість вирішення будь-якого життєвого питання, завдяки  взаємодії, об’єднанню, що приводить до розуміння, коли ми разом – ми зможемо все!

 

 

Витяги із статті «Інтеграційні процеси  в системі дошкільної освіти»  доктора педагогічних наук Н.Гавриш.

У світлі сучасних перетворень освіта опановує новий соціокультурний простір, що характеризується інноваційністю та інтеграційністю. Він не просто кардинально змінює форми, методи навчання, реалії взаємин суб’єктів навчального процесу, він потребує принципового оновлення сутності найваж­ливіших понять і категорій педагогічної науки.Зокрема поняття Освіта (від слова «освіти­ти», «висвітлити») сьогодні пов’язується з процесом і результатом Висвітлення, Розкрит­тя в особистості кожної людини найпотаємнішої, глибинної її суті, формування нею образу свого «Я». Таке трактування поняття Освіта Передбачає принципово іншу методологію на­вчального процесу, орієнтовану на інші цінності, інше розуміння ролі особистості в навчан­ні, яка не лише на декларативному рівні, а реально має стати не просто суб’єктом навчан­ня в певних ланках освіти, а суб’єктом життєдіяльності. Головною умовою цього є пізнання, освоєння досягнень культури людства (І. Бех, А. Богуш, О. Кононко, В. Кремень, Д. Ліхачов, Й. Лернер, М. Киященко та ін.).

 

Педагогам та батькам важливо прийняти сутність цієї гуманістичної освітньої філософії серцем і розумом, пройнятись нею.

Стратегічні напрями розвитку сучасної освіти, передусім її першої ланки – дошкільної освіти, передбачають реалізацію інтегративного підходу до побудови змісту, формування у дошкільнят цілісного системного світобачення.

Сутність поняття «інтеграція» найбільш повно відображає визначення, наведене до­слідницею М. Прокоф’євою: «Інтеграція – це процес взаємодії елементів із заданими влас­тивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і зміцненням істотних зв’язків між елементами на основі достатньої підстави, в результаті якої формується зінтегрований об’єкт (цілісна система) з якісно новими властивостями, у структурі якого зберіга­ються індивідуальні властивості вихідних елементів.

Інтеграція є єдиним процесом взаємодії елементів, де водночас забез­печується системність кінцевого результату та зберігаються індивідуальні властивості еле­ментів інтеграції.

На необхідність реалізувати інтеграційні процеси вже в першій ланці освітньої системи вказують також провідні фахівці початкового навчання, пояснюючи це домінуванням про­цесів інтеграції у всіх галузях життєдіяльності людини, новими соціальними запитами, від­повідними процесами в наступних ланках освітньої системи (М. С. Вашуленко, Т. М. Байба-ра, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік та ін.).

 

Таким чином система інтегрованого процесу в дошкільному навчальному закладі забезпечить сприятливі умови для ефективної взаємодії педагогів та батьківської громадської громадськості у вихованні щасливої дитини.

 

Інтернет ресурс: Інтеграційні процеси  в системі дошкільної освіти.

Структура інтегрованого заходу

 1.Психологічна гра (для створення комфортної атмосфери) — (5 хв.)

2.Діалог (повідомлення плану заходу, активізація досвіду і знань учасників з даної теми, мотивація) — (5-8 хв.).

3.Міні-лекція — (10-15 хв.).

4.Психологічна гра в парах (можлива, але необов’язкова) — (5-8 хв.).

5.Робота у колах — (5-7 хв. на рішення одного питання) – (20-30хв.).

6.Психологічна гра – (встановлення, фіксація емоційного зв’язоку) — (2хв.).

7.Рефлексія (встановлення і фіксація емоційного зв’язку, пропозиція учасникам висловити свої відчуття, почуття з приводу проведеного заходу) — (8 хв.)

Відео ролик:  Школа взаимодействия родители + педагоги.

Сценарій батьківських зборів: «Вплив оточення на виховання дітей»

Тривалість:  (1г.07хв.)

1.Привітання.  Ознайомлення з планом зборів – (2хв.)

2.Ігрова вправа: «Чим цікава тема» — (5хв.)

Мета: створення комфортної атмосфери, введення в тему, створення мотивації.

Дія: кожний учасник по черзі називає своє ім’я, розповідає чим йому цікава дана тема.

2.Полілог:  «Що таке оточення? Яким буває оточення?» — (5хв.)

3.Міні-лекція:  — (15хв.) Тезаурус: оточення, інтеграція, взаємодія, соціалізація, інтервізія.

 • Роль оточення в житті людини.
 • Інтегрована взаємодія дитячого садка і сім’ї у вихованні дітей — шлях до створення сприятливого оточення.
 • Метод інтервізії як ефективна форма взаємодії (круглі

столи, правила роботи в колах).

4.Круглий стіл.  — (25хв.)

Правила обговорення у колах

Ми йдемо від концепції: « У суперечці народжується істина » і керуємося іншою стародавньою мудрістю : «Хто виграє суперечку, втрачає друга».
1.Не сперечатися.
2.Не перебивати , говорити по черзі .
3.Не опонувати нікому ( не відповідати на чиєсь судження), висловлювати тільки свою думку.
4.Висловлюватися повинен кожен у колі .
5.Говорити  в центр кола . Таким чином, збирається мозаїка думок .
6.Ведучій надає слово і стежить за виконанням правил( зупиняє суперечки) .
  Ми уважно слухаємо один одного , складаємо в центр кола різні думки і, тим самим, збагачуємо інших і самі дістаємо  нові знання.

Батькам пропонується об’єднатися у кола по7-10чоловік, обрати у своєму колі модератора (ведучого), який нагадуватиме про правила роботи в колах; обрати секретаря, який коротко буде записувати відповіді; після обговорення питання «коло» обирає виступаючого, який в узагальненій формі повідомляє про варіант рішення даного питання свого кола.

Питання для обговорення:

 • Яке оточення ви вважаєте сприятливим?
 • Як створити сприятливе оточення для наших дітей?

4.Ігра на об’єднання «Рівновагу тримаємо разом» — (5хв.)

Мета: закріпити емоційний стан, почуття єднання.

Дія:  пропонується з’єднати указівні пальці у центрі кола, балансуючи, відчуваючи один одного, підняти тарілку вгору.

5.Рефлексія: Вправа «Мікрофон»  — (10хв.)

Всім пропонується об’єднатися в один велике коло.

Мета: встановити і зафіксувати емоційний зв’язок.

Дія: запропонувати висловити свої відчуття, почуття з приводу проведеного заходу.

 

Відео ролик: Хорошее окружение .

Інформацію надала Аліна Миколаївна Переверзєва, вихователь-методист дошкільного навчального закладу №219 «Сонячний зайчик» м. Запоріжжя.

(Вихователь-методист вищої кваліфікаційної категорії, гештальт-терапевт).

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *